ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸੋਮਵਾਰ 10:00AM - 07:00PM
ਮੰਗਲਵਾਰ 10:00AM - 07:00PM
ਬੁੱਧਵਾਰ 10:00AM - 07:00PM
ਵੀਰਵਾਰ 10:00AM - 07:00PM
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10:00AM - 03:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 10:00AM - 02:00PM
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ